Algemene voorwaarden

1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, bezorging, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2) Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Soups & Shakes Sandwichshop zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Soups & Shakes Sandwichshop komt tot stand door acceptatie van de door Soups & Shakes Sandwichshop uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Soups & Shakes Sandwichshop behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. deze kosten aan cliënt in rekening te brengen.

4) Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 25% van de offerteprijs door Soups & Shakes Sandwichshop te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 10 dagen na factuurdatum door Soups & Shakes Sandwichshop te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Soups & Shakes Sandwichshop mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Soups & Shakes Sandwichshop verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Soups & Shakes Sandwichshop verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Soups & Shakes Sandwichshop is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5) Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Soups & Shakes Sandwichshop blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6) Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Soups & Shakes Sandwichshop in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% Meer dan 7 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Soups & Shakes Sandwichshop als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Soups & Shakes Sandwichshop aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Soups & Shakes Sandwichshop annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Soups & Shakes Sandwichshop te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Soups & Shakes Sandwichshop.

7) Tussentijdse beëindiging
Soups & Shakes Sandwichshop is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Soups & Shakes Sandwichshop niet of niet naar Soups & Shakes Sandwichshop is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Soups & Shakes Sandwichshop is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Soups & Shakes Sandwichshop is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Soups & Shakes Sandwichshop niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Soups & Shakes Sandwichshop zijn vestiging heeft.

8) Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Soups & Shakes Sandwichshop is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Soups & Shakes Sandwichshop niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9) Overmacht
In geval van overmacht heeft Soups & Shakes Sandwichshop het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

10) Aansprakelijkheid
Soups & Shakes Sandwichshop is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Soups & Shakes Sandwichshop terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Soups & Shakes Sandwichshop nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

11) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
Soups & Shakes Sandwichshop behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Soups & Shakes Sandwichshop heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Soups & Shakes Sandwichshop te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Soups & Shakes Sandwichshop heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

12) Toepasselijkheid

  1. Op de door Soups & Shakes Sandwichshop aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Tilburg.